ምሉእ ኽፋል ናይ መርበብ ሓበሬታና ኣብ ዝስዕብ ቛንቛታት ተዳሊሉ ኣሎ ዶች, ኢንግልሽ, ፖሊሽ

ኣብ ታሕቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ ብናይ ገዛእ ርእስኻ ቛንቛ።


ናብ ለባራ እንቃዕ ብደሓን መጻእኩም

ናይ ለባራ ዓማዊል ዘብለጸ ሞናይል ነትዎርኪ ይረኽቡ ኣለዉ . ኣብ ከተማታትን ወይ ኣብ ገጠራት? ብለባራ ብሉጽ ይሰርሕ! ከምኡ’ውን ንሞባይል-ዳታ ኣቲ ዝበለጸ ተመክሮ ብዝለዓለ ብቅዓት ክንልግሰልኩም ንኽእል ኢና።

ለባራ ኣብ ከባቢ ዓለምና ኣብ 39 ሃገራት ብለባራ-ሞባይል ወይ ለባራ-ተጻወት ዝብል ኣገልግሎት ይርከብ። ንሕና ኣብ ብቕዓት ብዓቢ ዋጋ፡ ትሑት ዋጋ ጻዊዒታትን፡ ሓጺር-ምልእኽቲን ዳታን ስሌኻትኩም ንግደስ።

 • ዝተሓተ ዋጋን ዝለዓለ ብቅዓትን ናይ ደገ ጻዊዕታትን
 • ብሉጽ ሞባይል (ዳታ) ኔትዎርክ ኣብ ኔዘርላንድስ
 • ናጻ ጻዊዒታት ካብ ለባራ ናብ ለባራ
 • ቁጽሪ ሓደ ናጻ ቅድመ-ክፍሊት ኣቅራቢ (ድሮ 1 ሚልዮን ተጠቀምቲ ኣብ ኔዘርላንድስ)
 • ብሉጽ ቀረብ፥ ልቃሕ ዓድግ ኣብ ልዕሊ 20.000 ድኳናት ኣብ ዙርያ እዛ ሃገር

ንምጅማር - ለባራ ሲምካ ሓዝን ንላዕሊ ውጻእን

ንክትሕዝ ለባራ ሲም ኣብ 20.000 ዱኳናት ኣብ ኩሉ ዙርያ ኔዘርላንድስ ወይ ሓንቲ ካብዚ ሓዝ
ልክዕ ሲምካ ናብ ቆፎ ሞብይልካ የእቱ፡ ብናጻ ክፍሊት 1244 ደውል፡ 1 ንዳች፡ 2 ንእንግሊዝ፡ 3 ንፖሊሽ፡ ንምርግጋጽ ቛንቛ 1 ጠውቕ፡ በዚ ሲምካ ይበራበር።

ትኽእል ኢኻ ንላዕሊ ከተውጽኦ ሲምካ ኣብ 20.000 ዱኳናት ኣብ ከባቢ ኔዘርላንድስ ወይ ንላዕሊ ኣብ መስመር
ንላዕሊ ንምውጻእ፥ ብናጻ ክፍሊት 1244 ደውል፡ 2 ጠዊቅካ 14 ዲጂት ኮድካ የእቱ፡ ወይ *101* ንልዕሊ-ውጻእ ኮድ# ድሕርዚ መደወሊ ጠውቅ።


ፍርያትካ ሕረ

እንታይ ፍርያት እዩ ብሉጽ ንኣኻ?

ደውል ልቓሕ - ንመሰረታዊ ጥቅሚ

ደውል ልቓሕ ንዝኾነ ነገር ክጠቕም ይኽእል እዩ። (ጻዊዕታት፡ ሕጺር መልእኽታት፡ ሞባይል ዳታ፡ ሮሜንግ፥ 0900 ፕረሚኡም ቁጽርታት
ኩሉ ግዜ ከገልግል እዩ (ስም ካርድካ ተዉሓደ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 6 ወርሒ ንላዕሊ ኣዉጽኣዮ)
ሓንሳእ ሓንሳእ ሞባይል ዳታ ወይ ዓለም ለኻዊ ጻዉዒት ተጠቂምካ ናይ ጻዉዒት ክረዲት ክትጥቀም ዝበለጸ እዩ
ንለባራ ሓደ ግዜ ምጥዋቅ ጠዉቅ, ን 10=20 ግዜs ኣብዚ

ባንድልስ ተወሳኪ ተደሊካዉን

ብቀጻሊ ሞባይል ዳታ ወይ ዓለም ለካዊ ጻዊዒት ትጥቀም ኮይኒካ ባንድል ምዕዳግ ኣገዳሲ እዩ
ን30 መዓልታት የገልግል


ደውል ልቓሕ ንስሩዓት ተጠቀምቲ
10=20 5=10 / 10=20 / 20=40 / 30=60 / 50=110
ንዝኾነ ነገር ሃገራዊ ጻዊዕታት፡ ሓጺር-መልእኽታት፡ ሞባይል ኢንተርነት፡ ናይ ደገ ጻዊዕታት
ለባራ ሓደ ናይ ደገ ጻዊዕታት ካብ 1ሲቲ
ንናይ ደገ ጻዊዕታት ዝበዝሕ ናይ ደገ ጻዊዕታትን ሓጺር-መልእኽታትን
10=20 5=10 / 10=20 / 20=40 / 30=60 / 50=110
ንካብ ነዘርላንድ ወጻኢ ኣብመስመር ዘልዉ ዳታ ሮሚን ን ሞባይል ኢንተርነት፣ ዋትስ ኣፕ ሸሳል መድያ፡ድህሰሳ፡አ-ሚይል ዋሕዚ ኣገልግሎት ኣብደገ
ጥማራት ን ንብዙሕ ተጠቀምቲ
ዘይተወሰነ €30
ንዝኾነ ነገር ሃገራዊ ጻዊዕታት፡ ሓጺር-መልእኽታት፡ ሞባይል ኢንተርነት፡ ናይ ደገ ጻዊዕታት
ዘይተወሰነ ብርሃን€20 ዓለምለካዊ ባንድል
ንናይ ደገ ጻዊዕታት ዝበዝሕ ናይ ደገ ጻዊዕታትን ሓጺር-መልእኽታትን
3ጂ ጥማራት 4ጂ ጥማራት
ን ኣብ መስመር ጥራይ MB's ጥራይ ንሞባይል ኢንተርነት ፣ ዋትስ ኣፕ፣ ሾሻል መዳ፣ ድህሰሳ አ-ሜይል ከምኡ’ዉን ዋሕዚ ኣገልግሎታት

ፍርያት ብሓፈሻ ምዕዛብ

ለባራ ደውል ልቓሕ - ንመሰረታዊ ጥቕሚ - ክልተ ዓይነት ደውል-ክረዲት ንልግስ

ለባራ ክላሲክ - ኩሉ ግዜ 100% ናጻ ትርፊ ልቓሕ

Click to view bundle details

 • ኩሉ ግዜ 100% ናይ ናጻ ተወሳኪ ክረዲት
 • ብሕሱር ናይ ዓለም ለካዊ ጻዉዒት ወይ ሓጺር መልእክቲ
 • ሃገራዊ ጻዊዒትን ሓጺር መልእክቲ
 • ነጻ ካብ ለባራ ናብ ለባራ ጻዉዕት ኣብ ዊሽጢ ነዘርላንድ(ን30 መዓልቲ)
 • 3ጂቢ ሞባይል ዳታ ኣብ ነዘርላንድ
 • ሮሚን
 • ዓለም ለኻዊ ዳታ ሮሚን
 • ገደብ ኣልቦ ኣገልግሎት(ኣብ ነፍሰ ወከፍ 6 ወርሒ ንላዕሊ ሙውጻእ ክረዲታ ከሕድሶ እዩ)
 • 4ጂቢ ሞባይል ዳታ ኣብ ዉሽጢ ነዘርላንድ
 • € 5,00
 • € 10,00
 • € 20,00
 • € 30,00
 • € 50,00
 • 5=10
 • 10=20
 • 20=40
 • 30=60
 • 50=110

ለበራ ሓደ -ዝበልጸ ዓለም ለካዊ ስልዒትና

Click to view bundle details

 • ኩሉ ግዜ 100% ናይ ናጻ ተወሳኪ ክረዲት
 • ብሕሱር ናይ ዓለም ለካዊ ጻዉዒት ወይ ሓጺር መልእክቲ
 • ሃገራዊ ጻዊዒትን ሓጺር መልእክቲ
 • ነጻ ካብ ለባራ ናብ ለባራ ጻዉዕት ኣብ ዊሽጢ ነዘርላንድ(ን30 መዓልቲ)
 • 3ጂቢ ሞባይል ዳታ ኣብ ነዘርላንድ
 • ሮሚን
 • ዓለም ለኻዊ ዳታ ሮሚን
 • ገደብ ኣልቦ ኣገልግሎት(ኣብ ነፍሰ ወከፍ 6 ወርሒ ንላዕሊ ሙውጻእ ክረዲታ ከሕድሶ እዩ)
 • 4ጂቢ ሞባይል ዳታ ኣብ ዉሽጢ ነዘርላንድ
 • € 10,00

ናይ ደገ ጻዊዕታት ካብ 1ሲቲ

ባንድልስ ተወሳኪ ተደሊካዉን

ለባራ ሞባይል ድታ ዝበልጸ ቅድመ ክፍሊት ኣገልግሎት ናይ ምሃብ ተመክሮ ኣለዎ.
ናይ ለባራ ዓማዊል ዘብለጸ ሞናይል ነትዎርኪ ይረኽቡ ኣለዉ .
ለባራ 4ጂቢ ዝበልሰ ብቅዓት ካብ 3 ጂቢ ይህብ ሕጂ ግና ዕጽፊ ፍጥነት ኣለዎ!

3ጂብ ድዩ ወይ 4ጆብ ዘድልየኒ??

ቪዶ ተጠቃሚ ተዘይ ኮይንካ 3ጆቢ ዘድልየካ ክቅርበልካ ይክእል እዩ.ቪዶ ዩቲብ ወይ ዋሕዚ ኣገልግሎታት ኣለካዶ? ስለዚ 4 ጂቢ መረጽ!

ናይ 4ጂቢ ንምትቃም እንታይ የድልየካ?

ዘድልየካ:

ድሕር ምችመሳርን ሲምን ኣሎካ 4ጂብ ዳታ ባንድል ክጠልብ ትኽእል ኢካ. ብዘይ 4 ጂቢ ባንድል ኩሎም ምስ ለባራ ትጥቀመሎም ሓበረታ 3 ጆቢ ፍጥነት ኣለዎ.

ልዑል ፍጥነት3G - ዝበልጸ ብቅዓት ዳታ መርበር

Click to view bundle details

 • 3ጂቢ ሞባይል ዳታ ኣብ ነዘርላንድ
 • 4ጂቢ ሞባይል ዳታ ኣብ ዉሽጢ ነዘርላንድ
 • ዓለም ለኻዊ ዳታ ሮሚን
 • ገደብ ኣልቦ ኣገልግሎ
 • € 5,00 / 30 መኦኣልታት
 • € 10,00 / 30 መዓልታት
 • € 20,00 / 30 መዓልትታ
 • 500 MB
 • 1 GB
 • 3 GB

ምሉጽ ፍጥነት 4G - ዝበልጸ ብቅዓት ዳታ መርበር

Click to view bundle details

 • 3ጂቢ ሞባይል ዳታ ኣብ ነዘርላንድ
 • 4ጂቢ ሞባይል ዳታ ኣብ ዉሽጢ ነዘርላንድ
 • ዓለም ለኻዊ ዳታ ሮሚን
 • ገደብ ኣልቦ ኣገልግሎ
 • € 15,00 / 30 መዓልታት
 • € 35,00 / 30 መዓልታት
 • 1 GB
 • 3 GB

ሓበረታ ሮሚን ኣብ ለባራ 10-20 ጥራይ

ዳታ ካብ ነዘራላን ወጻኢ ክትጥቀም እንተደሊካ , ንስካ ኣይትኽሊን ኢካ ካብ 3G ወይ 4G ባንድል ክትጥቀም ኣብ ነዘራንድ ጥራይ ስለ ዘገልግሉ. ናይ 10-20 ጻዉዒት ክረዲት ካብ ለባራ ግዛእ ሮሚንግ እንዳገበርካ ሓበረታ ክትጥቀም ዘክእለካ .

ናይ ታብለት ተጠቀምቲ?

መባይል ነትዎርክ ዝሰርሕ ታብለት ኣሎካ ዶ? ከምኡ ዉን ለባራ ስም ካርድ ዘብለጸ ፍርያት ንዓካ ኽኸዉን እዩ. ብዘይ ኮንትራት ብቀሊሉ ትጥቀምሉ ብቀሊል ንላዕሊ ምዉጻ ኣብ መስመር ከምኡዉን ዝበለጸ መርበብ! ጠዉቅ ኣብዚከምውኡ ን ነጻ ስም ካርድ ርከብ.


ገደብ ኣልቦ ለባራ ባንድል ንሃገራዉያን ብዙሕ ተጠቀምቲ ንቅርብ

ንብዙሕ ተጠቀምቲ ዝበለጸ ባንድል ገደብ ኣልቦ ለባር ዝበሃል ንቅርብ

ክልተ ባንድል ንልግስ:

ብዘይ ገደብ -ጻዉዒታት ንብዝሑ ተጠቀምቲ, ሓጺር መልእክቲ ከምኡዉን ሓበረታ

Click to view bundle details

 • ብሕሱር ናይ ዓለም ለካዊ ጻዉዒት ወይ ሓጺር መልእክቲ
 • ሃገራዊ ጻዊዒትን ሓጺር መልእክቲ
 • ነጻ ካብ ለባራ ናብ ለባራ ጻዉዕት ኣብ ዊሽጢ ነዘርላንድ(ን30 መዓልቲ)
 • 3ጂቢ ሞባይል ዳታ ኣብ ነዘርላንድ
 • ኩሉ ግዜ 100% ናይ ናጻ ተወሳኪ ክረዲት
 • 4ጂቢ ሞባይል ዳታ ኣብ ዉሽጢ ነዘርላንድ
 • ዓለም ለኻዊ ዳታ ሮሚን
 • ገደብ ኣልቦ ኣገልግሎ
 • € 30,00 / 30 መዓልቲ
 • 1.000 ደቓይቕ
 • ነጻ ለባራ ናብ ለባራ
 • 100 ሓጺር-መልእኽታት
 • 1 GB

ዘይተወሰነ ብርሃን -ንብዙሕ ተጠቀምቲ ጻዊዕታትን፡ ሓጺር መልእኽታትን

Click to view bundle details

 • ብሕሱር ናይ ዓለም ለካዊ ጻዉዒት ወይ ሓጺር መልእክቲ
 • ሃገራዊ ጻዊዒትን ሓጺር መልእክቲ
 • ነጻ ካብ ለባራ ናብ ለባራ ጻዉዕት ኣብ ዊሽጢ ነዘርላንድ(ን30 መዓልቲ)
 • 3ጂቢ ሞባይል ዳታ ኣብ ነዘርላንድ
 • ኩሉ ግዜ 100% ናይ ናጻ ተወሳኪ ክረዲት
 • 4ጂቢ ሞባይል ዳታ ኣብ ዉሽጢ ነዘርላንድ
 • ዓለም ለኻዊ ዳታ ሮሚን
 • ገደብ ኣልቦ ኣገልግሎ
 • € 20,00 / 30 መዓልትታ
 • 1.000 ደቓይቕ
 • ነጻ ለባራ ናብ ለባራ
 • 100 ሓጺር-መልእኽታት

ዓለምለኸ ጥማራት - ንብዙሕ ናይ ደገ ተጠቀምቲ

ንደገ ብዙሕ ግዜ ትድውል’ዶ? ብዙሕ ናይ ለባራ ጥቅምታት ካብ ጥማራት ንልዕሊ ክህበካ ይኽእክል እዩ!

ንምድዋል ናብ ናይ ምርጫ ሃገርካ ዘይውሱን ጥማራትን፡ ገለ ፍላይ ጥማራት ንልግስ
ዘይውሱን ጥማራት 1.000 ደቓይቕ ንጻዊዕታት ኣብ ውሽጢ ኔዘርላንድስ ወይ ናብ 48 ካልኦት ሃገራት ይልግስ፡ ናይ ባይታ-መስመር ትኽክል ዝርዝር ርአ ኣብዚ፡

ብዘይ ገደብ -ጻዉዒታት ንብዝሑ ተጠቀምቲ, ሓጺር መልእክቲ ከምኡዉን ሓበረታ

Click to view bundle details

 • ብሕሱር ናይ ዓለም ለካዊ ጻዉዒት ወይ ሓጺር መልእክቲ
 • ሃገራዊ ጻዊዒትን ሓጺር መልእክቲ
 • ነጻ ካብ ለባራ ናብ ለባራ ጻዉዕት ኣብ ዊሽጢ ነዘርላንድ(ን30 መዓልቲ)
 • 3ጂቢ ሞባይል ዳታ ኣብ ነዘርላንድ
 • ኩሉ ግዜ 100% ናይ ናጻ ተወሳኪ ክረዲት
 • 4ጂቢ ሞባይል ዳታ ኣብ ዉሽጢ ነዘርላንድ
 • ዓለም ለኻዊ ዳታ ሮሚን
 • ገደብ ኣልቦ ኣገልግሎ
 • € 30,00 / 30 መዓልቲ
 • 1.000 ደቓይቕ
 • ነጻ ለባራ ናብ ለባራ
 • 100 ሓጺር-መልእኽታት
 • 1 GB

ዘይተወሰነ ብርሃን -ንብዙሕ ተጠቀምቲ ጻዊዕታትን፡ ሓጺር መልእኽታትን

Click to view bundle details

 • ብሕሱር ናይ ዓለም ለካዊ ጻዉዒት ወይ ሓጺር መልእክቲ
 • ሃገራዊ ጻዊዒትን ሓጺር መልእክቲ
 • ነጻ ካብ ለባራ ናብ ለባራ ጻዉዕት ኣብ ዊሽጢ ነዘርላንድ(ን30 መዓልቲ)
 • 3ጂቢ ሞባይል ዳታ ኣብ ነዘርላንድ
 • ኩሉ ግዜ 100% ናይ ናጻ ተወሳኪ ክረዲት
 • 4ጂቢ ሞባይል ዳታ ኣብ ዉሽጢ ነዘርላንድ
 • ዓለም ለኻዊ ዳታ ሮሚን
 • ገደብ ኣልቦ ኣገልግሎ
 • € 20,00 / 30 መዓልትታ
 • 1.000 ደቓይቕ
 • ነጻ ለባራ ናብ ለባራ
 • 100 ሓጺር-መልእኽታት

ጥማር ሃገራት

ቻይናባንድል

Click to view bundle details

ነዚ ፍርያት ‘ለባራ-ዘይተወሰነ’ ዓድግ '

 • ብሕሱር ናይ ዓለም ለካዊ ጻዉዒት ወይ ሓጺር መልእክቲ
 • ሃገራዊ ጻዊዒትን ሓጺር መልእክቲ
 • ነጻ ካብ ለባራ ናብ ለባራ ጻዉዕት ኣብ ዊሽጢ ነዘርላንድ(ን30 መዓልቲ)
 • 3ጂቢ ሞባይል ዳታ ኣብ ነዘርላንድ
 • ኩሉ ግዜ 100% ናይ ናጻ ተወሳኪ ክረዲት
 • 4ጂቢ ሞባይል ዳታ ኣብ ዉሽጢ ነዘርላንድ
 • ዓለም ለኻዊ ዳታ ሮሚን
 • ገደብ ኣልቦ ኣገልግሎ
 • € 30,00 / 30 መዓልቲ
 • 1.000 ደቓይቕ
 • 100 ሓጺር-መልእኽታት
 • 1 GB
 • ነጻ ለባራ ናብ ለባራ

ዓለምለካዊባን - ምዕራብ ኤውሮጳ

Click to view bundle details

ነዚ ፍርያት ‘ለባራ-ዘይተወሰነ’ ዓድግ '

 • ብሕሱር ናይ ዓለም ለካዊ ጻዉዒት ወይ ሓጺር መልእክቲ
 • ሃገራዊ ጻዊዒትን ሓጺር መልእክቲ
 • ነጻ ካብ ለባራ ናብ ለባራ ጻዉዕት ኣብ ዊሽጢ ነዘርላንድ(ን30 መዓልቲ)
 • 3ጂቢ ሞባይል ዳታ ኣብ ነዘርላንድ
 • ኩሉ ግዜ 100% ናይ ናጻ ተወሳኪ ክረዲት
 • 4ጂቢ ሞባይል ዳታ ኣብ ዉሽጢ ነዘርላንድ
 • ዓለም ለኻዊ ዳታ ሮሚን
 • ገደብ ኣልቦ ኣገልግሎ
 • € 30,00 / 30 መዓልቲ
 • 1.000 ደቓይቕ
 • 100 ሓጺር-መልእኽታት
 • 1 GB
 • ነጻ ለባራ ናብ ለባራ